ADCParking Noteikumi

1. Līgumslēdzējpuses
2. Pasūtījums
3. Apmaksa
4. Apstiprinājums
5. Cena
6. Anulēšana
7. Drošība
8. Sūdzības
9. Personas dati
10. Automātiskās numura zīmju atpazīšanas sistēmas darbīb
11. Reglamentējošie tiesību akti

1. LĪGUMSLĒDZĒJPUSES

1.1. Terminēts automobiļa stāvvietas nomas Līgums starp piegādātāju UAB „DK investicijos” un klientu tiek noslēgts brīdī, kad klients tīmekļa vietnē rezervē un apmaksā automobiļa novietošanas pasūtījumu.

1.2. Ja pasūtījums tika apstiprināts saskaņā ar noteikto kārtību, piegādātājam, ņemot vērā norādīto datumu un laiku, ir jānodrošina klientam iekļūšana ADCParking stāvlaukumā (Rodūnios kelias 3, Viļņa.) Klients drīkst novietot automobili jebkurā brīvajā nerezervētajā vietā.

1.3. Ja tiek pasūtīta terminēta automobiļa stāvvietas noma kopā ar papildu pakalpojumu "Rezervēta vieta", Piegādātājam ir jārezervē konkrētā automobiļa stāvvieta,  ņemot vērā norādīto datumu un laiku, rezervētajā vietā novietojot zīmi, uz kuras ir norādīts automobiļa valsts reģistrācijas numurs.

 

1.4. Ja Klients izvēlas ekonomisko vai jebkuru citu rezervācijas paketi, kas neparedz naudas atmaksu, ja pakalpojums netiek izmantots, Klients saprot un apzinās, ka tas uzņemas visu risku par pakalpojuma neizmantošanu, tādējādi apliecinot, ka ir skaidri sapratis, kādu rezervācijas veidu tas izvēlas, kā arī saprot, kur atrodas stāvlaukums un kādi ir izklāstītie pakalpojumi. Ja Klients izvēlas rezervāciju, kuru nav iespējams atcelt, tas saprot un apzinās, ka, neizmantojot pakalpojumu, neatkarīgi no iemesliem, tam nav tiesību pieprasīt atmaksāt naudu par nesniegtajiem pakalpojumiem. Šis nosacījums ir Klientam saprotams un pieņemams.

1.5.Ja rodas neskaidrības, zvaniet pa e-pastu: info@adcparking.com 


2. PASŪTĪJUMS

2.1. Terminētās automobiļa stāvvietas nomas pasūtījums ir jāveic tīmekļa vietnē. 

2.2. Minimālais terminētās automobiļa stāvvietas nomas pasūtījums – 1 diennakts

2.3. Pirmais rezervācijas solis. Izvēlieties iebraukšanas un izbraukšanas datumu un aptuveno laiku. Nospiediet TĀLĀK. 

2.4. Otrais rezervācijas solis. Izvēlieties vienu no terminētās automobiļa stāvvietas nomas variantiem.
 
2.5.Trešais rezervācijas solis. Papildu pakalpojumu izvēle.
 
2.6. Ceturtais rezervācijas solis. Klienta datu ievadīšana:
a) Ierakstiet vārdu un uzvārdu
b) Ierakstiet automobiļa valsts reģistrācijas numuru (valsts reģistrācijas numurs ir jānorāda precīzi, jo sistēma to fiksēs automātiski, lai ielaistu stāvlaukumā);
c) Ierakstiet elektroniskā pasta adresi (uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rezervācijas apstiprinājums);
d) Nospiediet REZERVĒT.
 
2.7. Piektais rezervācijas solis. Apmaksa
 
2.8. Maksimālais pieļaujamais automobiļa augstums daudzstāvu autostāvvietā ir 2,20 m, platums 2,40 m, garums 5,30 m.
 
3. APMAKSA

3.1. Rezervācija ir jāapmaksā vienas stundas laikā. Ja vienas stundas laikā apmaksa netiek veikta, klienta terminētās automobiļa stāvvietas nomas rezervācijas pasūtījums tiks atcelts

3.2. Apmaksu var veikt: izmantojot kredītkarti, banku elektroniskos pakalpojumus, PayPal sistēmu vai maksājumu sistēmas Paysera vietni, kura atvērsies rezervācijas piektajā solī. 

4. APSTIPRINĀJUMS

4.1.Terminētās automobiļa stāvvietas nomas pasūtījuma apstiprinājums ar rezervācijas izdruku un faktūrrēķinu (fiziskajai vai juridiskajai personai) tiek nosūtīts uz rezervācijā norādīto elektroniskā pasta adresi vienas stundas laikā pēc apmaksas. 

4.2. Rezervācijas izdrukā tiek norādīti šie dati:
a) rezervācijas ID;
b) rezervācijas datums;
c) rezervētās vietas datums un laiks;
d) cena;
e) apmaksas datums;
f) automašīnas valsts reģistrācijas numurs;
g) Plāns un apraksts, kā atrast automobiļu stāvlaukumu;
h) Apraksts, kā darbojas automātiskā automobiļu valsts reģistrācijas numuru atpazīšanas sistēma;
i) Automobiļu stāvlaukuma adrese un palīdzības tālrunis.
 
4.3. Klientam ir jāņem vērā automobiļa novietošanas noteikumi un norādes, kuras ir izklāstītas rezervācijas apstiprinājumā.

4.4. Ja Klients novieto automobili, neņemot vērā apstiprinājumā noteiktos norādījumus, tas uzņemas pilnu atbildību par noteikumu neievērošanu un iespējamiem papildu izdevumiem.

4.5. Ja Klients nomas periodā ir sabojājis svešu īpašumu, tas uzņemas pilnu atbildību par šā īpašuma sabojāšanu un apņemas atlīdzināt nodarīto kaitējumu. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības sniegt trešajām personām datus, materiālus, pierādījumus par potenciālu gadījumu, kura dēļ varēja tikt vai tika nodarīts kaitējums. Ja klienta darbību dēļ pakalpojuma sniedzējs ir spiests atlīdzināt kaitējumu trešajām personām, pakalpojuma sniedzējam regresa kārtībā ir tiesības pieprasīt no klienta atlīdzināt šo kaitējumu.  

5. CENA

5.1. Terminētās automobiļa stāvvietas nomas maksas apmērs ir atkarīgs no automobiļa vietas rezervācijas ilguma, stāvlaukuma, rezervācijas datuma, sezonas un stāvlaukumu noslogotības.

5.2. Visas cenas ir norādītas eiro ar PVN.

6. ANULĒŠANA

6.1. Terminētās automobiļa stāvvietas nomas rezervāciju var atcelt tikai tādā gadījumā, ja ir izvēlēta rezervācija „Ar iespēju atcelt”.
 
6.2. Terminētās automobiļa stāvvietas nomas rezervācija var tikt atcelta ne ātrāk kā 24 stundas līdz nomas termiņa sākumam.
 
6.3. Ja terminētās automobiļa stāvvietas nomas rezervācija netiek izmantota, nauda tiek atmaksāta tikai tad, ja rezervācija tika atcelta vai dzēsta laikus. Nauda par daļēji izmantotu vai neizmantotu nomas periodu netiek atmaksāta.

6.4. Rezervētais terminētās automobiļu stāvvietas nomas termiņš netiek dalīts, tas tiek uzskatīts par vienu nedalāmu periodu.

6.5. Par rezervācijas atcelšanu nekādu sodu nav. 

6.6. Atceļot rezervāciju 6.1. p. noteiktajā gadījumā, visa par rezervāciju samaksātā summa tiek atmaksāta 10 darba dienu laikā.

7. DROŠĪBA

7.1. Klientu un to īpašuma drošībai ADCParking daudzstāvu autostāvvietā darbojas perimetra apsardzes un videonovērošanas sistēma, kuru attālināti uzrauga apsardzes darbinieki.
7.2. Ja klients pasūta papildu pakalpojumu(automobiļamazgāšana, tīrīšana u. c.) un atstāj automobiļa atslēgas, pakalpojuma sniedzējs nodrošina atslēgu seifu. Pēc papildu pakalpojuma sniegšanas automobiļa atslēgas tiek novietotas atslēgu seifā un tiek nosūtīts seifa pievienošanās (atslēgšanas) kods uz rezervācijā norādītajām klienta kontaktadresēm– elektronisko pastu, kā arī SMS ziņojums. Pievienošanās kods tiek ģenerēts automātiski, un tiek izsniegts tikai klientam. Klients ir personiski atbildīgs par koda saglabāšanu, nozaudēšanu un riskiem, kas tādēļ var rasties. Klientam kods ir jāsargā un jāizmanto atbildīgi. Kodu ir aizliegts izpaust citām personām. ir jānodrošina savu ierīču drošība, lai izsniegtie kodi nebūtu pieejami trešajām personām. Klients piekrīt, ka atslēgu seifa pievienošanās dati tiek nosūtīti uz tā rezervācijā norādītajām kontaktadresēm.  
 
8. SŪDZĪBAS

8.1. Visas sūdzības ir jāiesniedz tieši UAB „DK Investicijos”, adresē Rodūnios kelias 3, Viļņa, vai rakstot uz e-pastu: info@adcparking.com
8.2 Pieprasījumu/sūdzību par iegādāto pakalpojumu varat iesniegt Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestā (Viļņas iela 25, 01402 Viļņa, e-pasts: tarnyba@vvtat.lt, tālrunis: 8 5 262 67 51, fakss: (8 5) ) 279 1466, internets vietnē www.vvtat.lt (arī Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienesta teritoriālajām struktūrvienībām reģionos) - vai aizpildīt pieteikuma veidlapu EGS platformā http://ec.europa.eu /odr/ vai Patērētāju tiesību informācijas sistēmā (VTIS).

9. PERSONAS DATI

9.1. Klienta sniegtie dati tiks aizsargāti, ievērojot spēkā esošo tiesību aktu prasības attiecībā uz personas datu aizsardzību. 

9.2. Klienta sniegtie dati: vārds un uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, automobiļa valsts reģistrācijas numurs tiks izmantoti tikai uzņēmumā, apstrādājot pasūtījumus. Elektroniskā pasta adrese var tikt izmantota, nosūtot īpašos piedāvājumus.
 
9.3. Klients piekrīt, ka uz tā e-pastu tiek nosūtīti dažāda rakstura atgādinājumi, īpašie piedāvājumi, aptaujas anketas, jaunumu vēstules
 
9.4. Klients piekrīt, ka pēc automobiļa novietošanas pakalpojuma izmantošanas tam tiek nosūtīta atgriezeniskās saites anketa.  


10. AUTOMĀTISKĀS NUMURU ATPAZĪŠANAS SISTĒMAS DARBĪBAS PRINCIPS

10.1. Iebraucot ADCParking stāvlaukumā, kameras fiksē automobiļa valsts reģistrācijas numuru, pēc tam tiek pacelta automātiskā ceļa barjera. Izbraucot no stāvlaukuma, sistēma darbojas analoģiski.

10.2. JJa automātiskā numura zīmju atpazīšanas sistēma nenostrādā, pārliecinieties, vai automobiļa numura zīme ir tīra, nav klāta ar sniegu.

11. REGLAMENTĒJOŠIE TIESĪBU AKTI 

11.1. Jebkuras nesaskaņas vai strīdi, kas izriet no šā Līguma un/vai ir saistīti ar to, un kas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad viena Puse iesniedza prasību par saistību izpildi, netiek atrisināti sarunu ceļā, ir jārisina Lietuvas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar piegādātāja juridisko adresi.

11.2. Šim Līgumam tiek piemēroti spēkā esošie Lietuvas Republikas likumi, un tas tiek skaidrots saskaņā ar tiem.
 
1
Pašlaik pārlūko lietotājus